Affärsjuridik

En närmare beskrivning av våra affärsjuridiska arbetsområden återfinns bakom respektive underrubrik nedan.

Arbetsrätt

Vi erbjuder arbetsrättslig rådgivning i frågor om anställning – allt från rekrytering till
avsked. Arbetsrätten är också en viktig faktor att ta hänsyn till vid omorganisationer,
förvärv och avyttringar.

Vi biträder i frågor om arbetsmiljö, anställningsavtal, kollektivavtal, medbestämmande,
problem med enskilda medarbetare, uppsägningar och ersättningar.

Vi hjälper även enskilda arbetstagare vid förhandlingar och domstolsprocesser, till
exempel i samband med uppsägningar.

Associationsrätt – Bolagsrätt

Val av bolagsform har stor betydelse både ekonomiskt och juridiskt.

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda såväl svenska som utländska klienter med
etablering av bolag, föreningar och stiftelser, vid upprättande av ägaravtal och andra
samarbetsavtal. Vi bistår även vid kapitalanskaffning och omstrukturering av företag och
företagsgrupper.

Vi har flera specialister på frågor kring styrelsens ansvar, likvidation och låneförbudsreglerna.
Flera av byråns advokater har styrelseuppdrag och vi anlitas också regelbundet som
ordföranden vid bolagsstämmor.

Aktiemarknads- och finansrätt

Vi har omfattande erfarenhet inom aktiemarknadsrätten och finansrätten där vi tillhandahåller specialistkompetens i exempelvis emissionsrelaterade frågor, noteringar, tvångsinlösen, insiderfrågor, bolagsstyrning och informationsgivning.

Konsulter
Företagsöverlåtelser – M&A

Vid företagsöverlåtelser är ett ordentligt grundarbete och ett väl genomarbetat överlåtelseavtal nödvändigt oavsett om det är aktier eller inkråm som överlåts. Vi har advokater med lång erfarenhet inom transaktionsområdet.

I den del transaktionen innefattar specifika rättsområden har vi specialister som kan bistå med exempelvis skatterätt, fastighets- samt miljörätt och arbetsrätt.

När det gäller företag med verksamhet i flera länder har vi stor nytta av våra internationella kontakter med utländska byråer och vårt medlemskap i ELF (European Law Firm).

Försäkrings- och skadeståndsrätt

Vi har den expertis som krävs för att framgångsrikt driva krav på ersättning i försäkrings- och skadeståndsärenden åt både företag och privatpersoner. Grunden för ersättningsrätten kan vara en tecknad försäkring eller allmänna skadeståndsrättsliga regler. Skadeståndsfrågor kan också uppkomma i avtalsförhållanden.

Vi företräder såväl skadelidande som försäkringsbolag i rättsprocesser i domstol.

Delägare
Immaterial- och marknadsrätt

Immateriella rätter som varumärken och upphovsrätt är ofta ett företags viktigaste tillgångar. Vi har en bred kompetens inom immaterialrätten, även när det gäller angränsande områden som konkurrensrätt, marknadsrätt, marknadsföring, kunskapsöverföring och skydd för företagshemligheter.

Vi hjälper till med avtal. I händelse av en konflikt ger vi råd och bistår i och utanför domstol. Vi erbjuder också råd beträffande kommersialisering av immateriella tillgångar och frågor i anknytning därtill.

Advokater
Konsulter
IT- och telekommunikation

Vi är specialiserade på juridisk rådgivning om IT-avtal, till exempel licensiering, outsourcing och molntjänster samt webb- och onlinetjänster. Vi hjälper också till med regulatoriska frågor och frågor om datasäkerhet, integritet och GDPR.

Advokater
Konsulter
Tvistlösning och processer

Trots välskrivna avtal och de bästa intentioner uppstår ibland tvister mellan parter.

Vi biträder företag, privatpersoner och organisationer i många olika typer av tvister. Det är medlingsförfaranden, processer i allmänna domstolar och i förvaltningsdomstolar, skiljeförfaranden samt tvister i hyres- och arrendenämnder.

I tvister utanför Sverige kan vi ge råd i valet av advokat och biträde och bistå med att förklara
skillnader mellan en svensk och utländsk process.

Våra advokater åtar sig uppdrag som skiljemän i både svenska och internationella tvister.