Fastighets- och miljörätt

Fastighetsrätten reglerar användningen av mark- och vattenområden. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning inom allmän och speciell fastighetsrätt åt företag, organisationer och privatpersoner. Vi samarbetar ofta med våra skattespecialister i fastighetsärenden.

Våra specialister har lång erfarenhet av rådgivning inom följande områden:

  • Fastighetsöverlåtelser, panträtt, nyttjanderätt, arrende, hyra, tomträtt, servitut
  • Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, expropriation
  • Bostadsrätter
  • Plan- och byggfrågor
  • Strandskydd, vattentjänster
  • Tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
  • Miljöskadestånd