Arbetsrätt

Arbetsrätten omfattar frågor om anställning, från rekrytering till avsked och ibland även i senare skeden. Arbetsrätten är alltid en viktig faktor att ta hänsyn till vid till exempel omorganisationer, förvärv och avyttringar.

Lindskog Malmström har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och hjälper ofta arbetsgivare, både före och efter problem uppstår. Det kan vara frågor om arbetsmiljö, anställningsavtal, kollektivavtal, medbestämmande, problem med enskilda medarbetare, uppsägningar och ersättningar.

Vi hjälper även enskilda arbetstagare vid förhandlingar och domstolsprocesser, till exempel i samband med uppsägningar.

För arbetsrättsliga frågor hänvisas till advokaterna Carl Johan Friis och Per Lindell


Member of