Tillstånd enligt miljöbalken

Det växande intresset för hållbarhetsfrågor innebär ökat fokus och skärpta regler för verksamheter som påverkar miljön. Regelverket är bitvis komplicerat.

Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter med ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och andra miljöbalksprövningar. Vi granskar våra uppdragsgivares tekniska underlag och miljökonsekvensbeskrivningar och ställer upp som rådgivare. Ofta innebär detta arbete viktiga strategiska överväganden.

Vi biträder även med miljörättsliga bedömningar vad gäller besiktningar och strandskyddsdispenser.

Ett viktigt område är ansvar för efterbehandling av förorenad mark. Vi har lång erfarenhet av ansvarsutredningar och annat som krävs i dessa sammanhang.

Vi medverkar ofta som föreläsare i miljörättsliga frågor.

För ytterligare information, kontakta advokaten Johan Norman.


Member of