Fastighetsbildning, strandskydd, bygglov m m

Frågor kring avstyckning eller klyvning? Har ni strandskyddsfrågor eller andra intresseavvägningsproblem? Vi har den expertis som krävs för att förstå den många gånger snåriga lagstiftning och praxis som finns.

Vi biträder i dessa sammanhang fastighetsägare i frågor som rör bygglov i relation till beslutande myndigheter, grannar eller andra sakägare. Vi hanterar även detaljplanearbete och annat planarbete.

För frågor rörande fastighetsbildning och därtill hörande frågor hänvisas till endera av advokaterna Lars Borgsten, Magnus Odin och Ronny Nilsson Sandström.


Member of